Pracujeme v souladu s předpisy o GDPR

Vaše osobní údaje jsou v absolutním bezpečí, zacházíme s Vašimi osobními údaji striktně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  Číst více

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Přihlásit

Všeobecné obchodní podmínky

Článok I.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) sú súčasťou Zmluvy o dielo (ako je definovaná nižšie).

Článok II.

Objednávateľom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.diplomovky-bakalarky.eu, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Objednávateľ“). Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Záväzná objednávka“).

Objednávateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti diela a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu o dielo. Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Objednávateľa“). 

Zhotoviteľom diela je autor diela, ktorý využíva webové sídlo www.diplomovky-bakalarky.eu a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Objednávateľ (ďalej iba “Zhotoviteľ“).

Užívacie práva k webovému sídlu www.diplomovky-bakalarky.eu má spoločnosť Fitap, s.r.o. so sídlom na Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod vložkou číslo: 110346/B, oddiel: Sro, IČO: 50 232 053 (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú zodpovedné vo vzťahu k Objednávateľovi podľa Zmluvy o dielo spoločne a nerozdielne.

Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@diplomovky-bakalarky.eu, podpora@diplomovky-bakalarky.eu, lucia@diplomovky-bakalarky.eu alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“). Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o dielo“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky.

Článok III.

Objednávateľ v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ v nezáväznej objednávke uvedie
nejaký svoj osobný údaj, Spoločnosť a Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Spoločnosť a Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.diplomovky-bakalarky.eu. 

Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).

Obsahom Zmluvy o dielo je dohoda medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ zabezpečí u Zhotoviteľa vyhotovenie diela podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky (objednávkový formulár), z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Objednávateľa“).

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie diela podľa Požiadaviek Objednávateľa, a to na vlastné náklady.

 Článok IV.

Objednávateľ je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva o dielo.

Článok V.

Zhotoviteľ komunikuje s Objednávateľom výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie riadne zhotoveného diela Objednávateľovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. Rozsah diela sa určuje rozsahom strán, pričom jedna strana predstavuje jednu normostranu, tzn. normovanú alebo štandardizovanú stranu podľa normy  STN ISO 690.

Dielo sa považuje za odovzdané Prevádzkovateľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to
prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte.

Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania diela, ak sa dielo tak odovzdáva. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní diela, ak Objednávateľ svojim prístupom odďaľuje zhotovenie diela. Prevádzkovateľ môže vypovedať Zmluvu o dielo s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie diela, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti diela.

 Článok VI. - Reklamačný poriadok

Dielo má vady, ak nezodpovedá Požiadavkám Objednávateľa tak ako sú definované v článku II. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ. Záručná doba za Vady diela nie je časovo obmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky.  

Objednávateľ je oprávnený u Prevádzkovateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo písomnou formou, a to doručením na adresu sídla Spoločnosti ako je uvedené v Článku II. týchto VOP, kedykoľvek odo dňa odovzdania diela Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád diela (ďalej iba "Reklamácia").

Po obdržaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád diela sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela, a to podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu diela, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela. 

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.

 Článok VII. – Cena diela

Cena diela uvedená v cenníku portálu www.diplomovky-bakalarky.eu má len orientačný charakter.


Cena za dielo sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a to tým, že Objednávateľ si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému, ktoré už obsahujú maržu Prevádzkovateľa a cena je tak konečná. Objednávateľ sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady diela a odovzdania diela.

 Článok VIII.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie diela pre Objednávateľa, ktoré musí byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní diela je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Ak sa Objednávateľ po odovzdaní diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť dielo mimo rozsahu Požiadaviek Objednávateľa, ide o novú nezáväznú objednávku.
Povinnosť Prevádzkovateľa dodať zhotovené dielo Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania.

Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi, rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej platby za dielo alebo jeho časť (tzv. etapa). Za deň úhrady sa považuje deň, kedy Prevádzkovateľ obdrží peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.

Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažúce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR.

Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 80 Eur.

Článok IX.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.8.2016.